ఏమిటి గది వ్యత్యాసాలు. శుభ్రపరచటం — మద్దతు సెంటర్

ప్రస్తుత గది వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి దొరకలేదు వ్యత్యాసాలు పేజీ. గది వ్యత్యాసాలు సంభవించవచ్చు మధ్య సంఘర్షణ నెలకొని ఉంది, ముందు డెస్క్ మరియు హౌస్ కీపింగ్ గదుల స్థితి యొక్క ఒక గది. లో రెండు పరిస్థితులు వ్యత్యాసం నివేదిక సూచిస్తుంది సమస్యలు గదుల స్థితి యొక్క ఒక గది. గది వ్యత్యాసాలు సంభవించవచ్చు మధ్య సంఘర్షణ నెలకొని ఉంది, ముందు డెస్క్ మరియు హౌస్ కీపింగ్ గదుల స్థితి యొక్క ఒక గది. ఈ జరుగుతుంది, ముందు డెస్క్ గది స్థితి చూపిస్తుంది ఒక గది ఖాళీగా ఉంది, కానీ హౌస్ కీపింగ్ గది స్థితిని మార్క్ ఆక్రమించింది. ఒక సాధారణ మార్గం ఈ జరిగే చేసినప్పుడు ఒక అతిథి డౌన్ వస్తుంది ముందు డెస్క్ స్థిరపడేందుకు వారి బిల్లు, కానీ నిజానికి. తర్వాత సెటిల్మెంట్, అతిథి తిరిగి గది ఉంటే, ముందు డెస్క్ ఏజెంట్ తప్పుగా తనిఖీ గది