వారసత్వ వారసత్వవారసత్వ వారసత్వ వారసత్వ చట్టం ద్వారా శీర్షిక ద్వారా సంతతికి. టైటిల్ అనగా ఒక వ్యక్తి, మరణం న తన పూర్వీకులు, సంపాదించింది. తన ఎస్టేట్ ద్వారా కుడి ప్రాతినిధ్యం తన వారసుడు చట్టం వద్ద.

బ్లాక్స్ న్యాయ నిఘంటువు వారసత్వ వారసత్వ ప్రయాణిస్తున్న యొక్క శీర్షిక యొక్క చట్టాలు కింద సంతతికి. చట్టం నిఘంటువు లైన్ యొక్క వారసత్వ వారసత్వ వారసుడు వంశానుగత శీర్షిక, ఆస్తి, ఆఫీసు లేదా వంటి, కేసు యొక్క వంశానుగత ఉండటం, వెళ్తాడు.

ఒక సమయంలో ఒక వ్యక్తి

కూడా ఉన్నాయి. ఇతర రకాల యొక్క ఆర్డర్ యొక్క వారసత్వ కంటే వారసత్వ వారసత్వ (అటువంటి లైన్ కాని వంశానుగత