రక్షణ, ఆర్థిక సేవలు, వినియోగదారులు మరియు పెట్టుబడిదారుల — బ్యాంక్ రష్యాఆరు శాఖలు రక్షించడానికి ఆర్థిక సేవలు, వినియోగదారుల హక్కులు ఎనిమిది ఫెడరల్ జిల్లాలు రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: -తూర్పు, క్రిమియా, ఉత్తర-పశ్చిమ, ఉత్తర కాకేసియన్, సైబీరియన్, ఎమరాల్డ్ మరియు దక్షిణ